Podsumowanie warsztatów z projektu grantowego

Zakończyliśmy zajęcia warsztatowe w ramach projektu grantowego dla mieszkańców subregionu  w tym dla osób z grup defaworyzowanych w zakresie rękodzielnictwa lokalnego organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego.

Warsztaty odbywały się w trzech zakresach tematycznych: tkactwo tradycyjne, tworzenie wianka z kwiatów łąkowych i polnych do stroju ludowego oraz z garncarstwa.