Świat ceramiki w Siedlisku

Został rozpoczęty cykl zajęć warsztatowych organizowanych przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w celu stworzenia pamiątki turystycznej z obszaru Powiatu Puławskiego w pracowni ceramicznej. Przedsięwzięcie to związane jest szeroko z kultywowaniem tradycji, zwyczajów i ochroną naszego dziedzictwa kulturowego.

Zaplanowany cykl warsztatów tematycznych zakłada poznanie metod pracy w pracowni ceramicznej ściśle powiązane z nabyciem konkretnych praktycznych umiejętności niezbędnych w procesie tworzenia własnych wyrobów ceramicznych, użytkowych lub dekoracyjnych. Szczegółowy harmonogram obejmuje przeprowadzenie:

  1. Warsztatu dotyczącego poznania i utrwalenia praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego wykonywania gipsowych form do bieżącej pracy w pracowni ceramicznej;
  2. Warsztatu dotyczącego poznania i ćwiczenia umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania gliny ceramicznej, masy lejnej i lepiszcza do zabezpieczenia ciągłej pracy pracowni ceramicznej;
  3. Warsztatu dotyczącego poznania i przećwiczenia wszystkich czynności w zakresie samodzielnego przeprowadzenia wypalania na biskwit w piecu do wypalania ceramiki;
  4. Warsztatu dotyczącego ćwiczenia i doskonalenia praktycznych umiejętności w zakresie metod i sposobów zdobienia oraz szkliwienia powstałych wyrobów ceramicznych.

Zadanie publiczne pn. „Stworzenie pamiątki turystycznej z obszaru Powiatu Puławskiego w pracowni ceramicznej współfinansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w Puławach w ramach dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.